زمانبندی فراخوان جذب نیروی امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


تاریخ اعزام تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام تاریخ اعلام نتایج اولیه
اعزام 1400/04/01 1400-01-01 1400-01-18 1400-01-26