زمانبندی فراخوان جذب نیروی امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


تاریخ اعزام تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام تاریخ اعلام نتایج اولیه
اعزام 1400/02/01 1399-11-08 1399-11-24 1399-11-26