زمانبندی فراخوان جذب نیروی امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


تاریخ اعزام تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام تاریخ اعلام نتایج اولیه
اعزام 01-10-1399 1399-07-01 1399-07-18 1399-07-26
اعزام 01-12-1399 1399-09-01 1399-09-18 1399-09-26